سرویس های زیر ساخت و کاربردی واسط کاربر نهایی با زیر ساخت فناوری اطلاعات می باشند. اهمیت سرویس های یاد از این منظر می باشد که برنامه های کاربردی با استفاده از سرویس های یاد شده قابلیت اجرا پیدا می کنند.

ویژگی هایی همچون توسعه پذیری کمی و کیفی، افزونگی و دسترس پذیری و امنیت، در گرو وجود زیر ساخت سرویس استاندارد می باشد. اجرای اصولی و خالی از سلیقه بسیاری از سرویس های فراهم شده در زیر ساخت فناوری اطلاعات می تواند در نقش مکمل به دیگر بخش های فناوری اطلاعات خدمات ارائه می کنند مانند برنامه های نظارتی و پایشی برای زیر ساخت SOC و NOC و یا برنامه های مدیریتی و کنترلی برای خودکار سازی فرآیندها و پروسه ها. بستر سرویسی متناسب با نیازهای سازمانی روند اجرای سیاست های کسب و کار را تسهیل می سازد. نگاه شرکت بهپارت در زمینه طراحی و اجرای زیر ساخت سرویس بر پایه ی بهروش های موضوعی و استاندارد های امنیتی می باشد. با توجه به ایجاد گروه متخصصین ویژه زیر ساخت سرویس و تجارب اخذ شده از پروژه های پیشین، این شرکت می تواند کلیه مراحل طراحی و پیاده سازی زیر ساخت سرویس را انجام دهد.

خدمات ارائه شده در بخش مرکز داده

مشاوره و نظارت

 • مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت سرویس
 • تهیه گزارش تحلیلی وضع موجود سرویسی از منظر امنیت
 • مستند سازی و تحلیل نیازهای آینده و طراحی نقشه
 • طراحی پروژه های منطبق بر نقشه راه فنی و تهیه RFP
 • تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی Proposal
 • ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی پیمانکار اجرایی
 • نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از نظر اجرایی و فنی
 • ارائه خدمات اجرا و تحویل پروژه بر اساس استاندارد های ATP, MOBP, EPM & FAC

طراحی و پیاده سازی

 • اجرای زیر ساخت سرویس Microsoft Active Directory بصورت Multi-Site
 • اجرای سرویس Heretical public and private DNS
 • اجرای سرویس DHCP بصورت یکپارچه با زیر ساخت شبکه و امنیت
 • اجرای سرویس Exchange بصورت افزونه و جایگشت پذیر
 • اجرای سرویس MSCS برای سرویس های زیر ساختی
 • اجرای سرویس پایگاه دادهMS SQL  با ویژگی های
 • اجرای سرویس پایگاه داده Oracle با قابلیت RAC, Data Guard & ASM
 • اجرای راه کار Microsoft System Center configuration بصورت Multi-site
 • اجرای راه کار Microsoft System operation Center
 • اجرای راه کار Microsoft Active Directory Federation
 • اجرای راه کار Microsoft Active Directory Right Management
 • اجری راه کار Microsoft Certificate Authority
 • اجرای راه کار Microsoft web Application