فاز پیاده سازی و استقرار از مهم ترین فازهای پروژه می باشد که میتواند به موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه منجر گردد بر این اساس شرکت بهپارت همواره مسیری را برای پیاده سازی و استقرار سیستم و سامانه های مورد نظر کارفرما انتخاب مینماید که اهداف وکیفیت مورد نظر دربازه‌ی زمانی تعیین شده را با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات تعیین شده در قرارداد ممکن سازد. استفاده از تیم مدیریت پروژه با هدف بررسی و ارزیابی موانع و عوامل موفقیت درکنار بکارگیری کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم استقرار شرایط حصول نتیجه مطلوب کارفرما هموار می سازد. با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی استقرار، تلاش می‌کنند تا به عنوان مشاور امین شما با ایجاد تنظیم‌هایی در سیستم‌ها و ارائه‌ی آموزش‌های لازم، رضایت کامل شما را از راهکار مورد استفاده‌تان جلب نمایند .

خدمات پیاده سازی و اجرا شامل همه مراحل مورد نیاز برای سامانه عملیاتی و سیستم های قید شده در قرار داد می باشد. در این نوع از خدمات ارائه شده توسط شرکت بهپارت موارد زیر به عنوان اصول کاری لحاظ می گردد :

  1.      رعایت بازه زمانی ( Projecttimeline ) به منظور عملیاتی سازی پروژه در زمان تعهد شده
  2.      اجرای پروژه بر اساس برنامه اجرای پروژه ( Gantt Chart ) که توسط شرکت ارائه شده است.
  3.      اجرای پروژه بر اساس لیست تجهیزات ( LOM ) ارائه شده
  4.      اجرای پروژه بر اساس پیکربندی های مورد نظر کارفرما و همچنین الزامات بهروش های موضوعی
  5.      ارائه خدمات آموزشی حین اجرا ( On job training ) به نماینده کارفرما

متدولوژی های مورد استفاده در خصوص استقرار و پیاده سازی شرکت بهپارت از بروز ترین و کارآمد ترین متدولوژی ها بوده و با مجموعه‌ای مدون از رویه‌ها، فنون، ابزارها که حاصل سال ها کار مستقیم و مستمر با مشتریان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، خدماتی ممتاز را در استقرار سیستم‌ها ارائه می کند