تهیه نسخه پشتیبان به عنوان یکی از موثرترین روش های تامین امنیت و حفظ دارایی های اطلاعاتی در هنگام بروز رخداد های مخاطره انگیز مطرح می باشد. با توجه به اهمیت یافتن دارای های اطلاعاتی ایجاد شرایط بازگشت و بازیابی داده های سازمان در هنگام بروز هرگونه مشکل از اهمیت روز افزونی برخوردار می باشد. با توجه به موارد مطرح شده، شرکت ایرسا ایمن تکنولوژی بخش از خدمات تخصصی خود را در زمینه ارائه راهکارهای پیشرفته پشتیبان گیری در مقیاس متوسط و بزرگ معطوف کرده است. سبد خدمات شرکت در زمینه پشتیبان گیری شامل حوزه EBS و MDS می باشد. حوزه EBS شامل راه کار های متناسب با مراکز داده با فناوری های مجازی سازی و ترکیبی می باشد. حوزه MDS مربوط به Server Room ها می باشد که حجم داده های سازمان از مراکز داده کمتر می باشد و محدودیت های اقتصادی بیشتر وجود دارد. veritas veritas

خدمات ارائه شده در حوزه پشتیبان گیری

سبد سرویس پشتیبان گیری شرکت بهپارت در سه بخش کلی دسته بندی می شود.

این سه بخش شامل مشاوره و نظارت ، طراحی ، پیاده سازی و اجرا می باشد. این شرکت آمادگی ارائه خدمات در سه بخش یاد شده و همچنین حوزه های مربوطه را دارد.

مشاوره و نظارت

 • بررسی وضعیت موجود و مستند سازی زیرساخت پشتیبان گیری
 • تعیین دقیق و مستند سازی نوع داده های سازمان و تعیین اهمیت آن به تفکیک سرویس
 • مستند سازی روش مناسب برای تهیه نسخه پشتیبان به تفکیک سرویس
 • ارائه خدمات مشاوره ای ارائه طرح بر اساس نیاز های سازمان و ملاحظات اقتصادی
 • ارائه خدمات نظارتی بر مجری و تحویل پروژه

طراحی

 • تهیه سند طرح جامع زیر ساخت پشتیبان گیری منطبق با استاندارد های امنیتی و طرح تداوم کسب و کار
 • محاسبه زمان RPO/RTO اطلاعات منطبق با نیاز و طرح تداوم کسب و کار
 • طراحی راه کار پشتیبان گیری بر اساس چرخه نگهداری و بقاء اطلاعات ( ILM ) بهصورت In site/Off site
 • طراحی راه کار های پشتیبان گیری مبتنی بر سخت افزار (Backup Appliances )
 • طراحی راه کار های پشتیبان گیری مبتنی بر VTL, Disk, Tape
 • گزینش و طراحی راه کار های نرم افزاری پشتیبان گیری منطبق با نیاز های سازمان
 • طراحی راه کار های پشتیبان گیری منطبق با زیر ساخت مجازی سازی
 • طراحی راه کار های پشتیبان گیری پیشرفته شامل ( BAN, SAN Base, Server Free)
 • طراحی راه کار های پشتیبان گیری با فناوری Instance Recovery
 • طراحی راه کار پشتیبان گیری مرحله ای شامل (D2D- D2T- D2D2T- D2X2Cloud)
 • طراحی راه کار پشتیبان گیری سلسله مراتبی( HSM )
 • ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز زیر ساخت پشتیبان گیری منطبق باطرح پشتیبان گیری

پیاده سازی واجرا

 • گزینش و تعیین روش پیاده سازی طرح جامع زیر ساخت پشتیبان گیری پس از فاز طراحی
 • پیاده سازی زیر ساخت پشتیبان گیری بر اساس طرح نهایی به تفکیک فاز ها ی اجرایی
 • اجرای فرآیند پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات بر اساس مانور و سناریوی های Disaster
 • اجرای آزمون ATP کارفرما- ناظر به هدف تحویل پروژه
 • اجرای آزمون کارکرد صحت تجهیزات پشتیبان گیری
 • یکپارچه سازی زیر ساخت پشتیبان گیری با دیگر بخش های زیر ساخت فناوری اطلاعات
 • اجرای الزامات امنیتی بر اساس نیاز های سازمانی