مهمتر از طرح خوب، سرمایه، مشاوران کارآمد و پیمانکاران حرفه ای

نظارت و پایش بیشترین تاثیر را در رسیدن به اهداف پروژه و استمرار آن دارد

supervision

یکی از عوامل مهم در به ثمر نشستن اهداف هر پروژه ای، پایش و نظارت بر روند اجرای پروژه بصورت پیوسته و پیگیر می باشد. فرآیند نظارت از این منظر مهم می نماید که در مدت اجرای پروژه، به طور خواسته و ناخواسته عوامل و شرایط منحرف کننده در مسیر انجام پروژه بوجود خواهد آمد که پیش بینی آن در ابتدای امر نا ممکن می باشد. با نظارت و پایش مستمر روند های اجرای می توان از درستی روند پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی طراحی شده و همچنین کیفیت و کمیت شاخصه های پروژه اطمینان حاصل نمود.

با توجه به اهمیت موضوع، شرکت بهپارت همواره مسیری را برای پیاده سازی و استقرار سیستم و سامانه های مورد نظر کارفرما انتخاب مینماید که دستیابی به اهداف  کمی و کیفی مورد نظر ممکن می سازد. استفاده از تیم مدیریت پروژه با هدف بررسی، ارزیابی پیش بینی موانع و عوامل موفقیت در کنار بکارگیری کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم استقرار، شرایط حصول نتیجه مطلوب کارفرما هموار می سازد.

خدمات نظارت شامل همه سرویس های مورد نیاز برای نظارت و پایش روند اجرایی پروژه مطابق با قرار داد می باشد. در خدمات ارائه شده توسط شرکت بهپارت موارد زیر به عنوان اصول کاری لحاظ می گردد.

  1.  نظارت بر روند اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی ( Gantt Chart )
  2.  ارزیابی کمی و کیفی خدمات پیمانکار روند اجرای پروژه ( Project Qualification )
  3.  ارائه پیشنهاد بهبود به منظور روان سازی و تسریع روند اجرای پروژه
  4.  ارزیابی و بررسی مالی روند اجرای پروژه
  5.  ارائه گزارش پیشرفت بر اساس دستاورد های واقعی پروژه