جایگاه دارایی های اطلاعاتی و اهمیت آن در پیشبرد اهداف حوزه کسب و کار، ایجاد مراکز داده را بیش از پیش ضروری نموده است.

نیازمندی های گوناگون و پیچیده از یک سو و بازار رو به رشد طراحی منطقی و فیزیکی مرکز داده به عنوان نقاط کلیدی هر سازمانی، انگیزه اصلی شکل گیری تیم طراحی مرکز داده شرکت بهپارت بوده است. رویکرد شرکت بهپارت در زمینه طراحی مراکز داده بر پایه دانش و روش های نوین فناوری اطلاعات می باشد. بیان این مهم ضروری می باشد که مراکز داده در گذشته محلی با امکانات پردازشی، ذخیره سازی و شرایط محیطی مناسب تعریف می گردید اما این نگاه با توجه به رویکرد سرویس گرا، چند سرویسی و بکارگیری فناوری مجازی سازی متحول شده است . در معماری جدید مرکز داده هدف انطباق مرکز داده با ماهیت سرویس و خدمات ارائه شده می باشد این نگاه با هدف افزایش کیفی و کمی خدمات و بهره وری شکل گرفته است. با توجه به تخصص ویژه پرسنل شرکت و تجارب کسب شده از پروژه های پیشین، این شرکت می تواند کلیه مراحل مشاوره، طراحی و پیاده سازی در لایه های مرکز داده را به تفکیک زیر انجام دهد.

 •  زیرساخت منطقی مرکز داده (DC Logical Infrastructure)
 • مراکز کنترل و پایش امنیت (NOC & SOC Monitoring)
 • سرویس های مدیریت شده (Managed Services)
 • زیر ساخت فیزیکی مرکز داده ( DC Physical Infrastructure ) 

خدمات ارائه شده در بخش مرکز داده

مشاوره و نظارت

 • مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت فناوری اطلاعات شامل نقشه و گزارش تفضیلی
 • تهیه گزارش تحلیلی وضع موجود از منظر ملاحظات امنیتی و دسترس پذیری
 • مستند سازی و تحلیل نیازهای آینده و تهیه نقشه راه فنی  ) Road Map (
 • تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه فنی و تهیه RFP
 • تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی Proposal های ارائه شده بر اساس RFP
 • ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی پیمانکار اجرایی
 • نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از نظر اجرایی و فنی
 • نظارت و ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده بر اساس LOM
 • ارائه خدمات اجرا و تحویل پروژه بر اساس استاندارد های ATP, MOBP, EPM and FAC
 • طراحی مرکز داده بر اساس معماری سرویس گرا، پند سرویسی و مجازی شده
 • تهیه طرح مفهومی و تفضیلی مرکز داده بر اساس نیازهای فنی و منطبق بر آخرین فناوری روز
 • تهیه طرح HLD وLLD براساس راه کار های سازندگان مورد تایید کارفرما 
 • ارائه راه کار های فناوری اطلاعات به صورت پیمانه ای با لحاظ ملاحظات اقتصادی
 • تهیه سند طرح مهاجرت از وضع کنونی به شرایط مطلوب
 • طراحی راه کار های Disaster Recovery & Avoidance  و پدافند غیر عامل
 • تهیه سند مراحل اجرایی پروژه ( Gantt Chart )  بر اساس اولویت
 • طراحی لیست تجهیزات و سرویس منطبق با نیازهای کارفرما

طراحی

پیاده سازی و اجرا

پیاده سازی و اجرا

 • اجرای زیر ساخت منطقی و فیزیکی شبکه مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی
 • اجرای زیر ساخت ذخیره سازی و شبکه ارتباطی مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی
 • اجرای زیر ساخت مجازی سازی مرکز داده
 • اجرای مرکز پایش و کنترل مرکز داده ( NOC )
 • اجرای مرکز پایش و کنترل امنیت مرکز داده ( SOC )
 • اجرای زیر ساخت پشتیبان گیری On line/Off line/ Near in Line مرکز داده
 • پیاده سازی راه کار های Disaster Recover& Avoidance در کلیه لایه های مراکز داده
 • اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس راه کار های شرکت Microsoft
 • اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس Linux Red hat / Cent os Platform
 • اجرای زیر ساخت فیزیکی مرکز داده بر اساس استاندارد های TIA/TR 942- BISCI- NFPA,…
 • اجرای طرح مهاجرت پیمانه ای در کلیه بخش های مرکز داده